Affären

Långsiktiga affärsrelationer och lönsamhet

Vi är nöjda när vi genom ansvarsfull styrning har skapat långsiktiga affärsrelationer och långsiktig lönsamhet – och därigenom utvecklat vårt varumärke.

Vårt huvudfokus är ledarskap, inköpsstyrning, samt bra kommunikation och samverkan med våra intressenter. Vår strategi är att främja långsiktiga affärsrelationer och långsiktig lönsamhet, bl a med fokus på ledarskap, intressentfokus, leverantörskedjan och affärsetik.

Treano logga på lyftkran ut över Hyllie på vårt projekt Smygmaskan

Hur FN:s Globala mål berör Treano

För hållbarhetsområde affären så berörs vi av FN:s Globala mål enligt nedan. Vi beskriver även väsentliga aspekter i vår hållbarhetspolicy och vilka av FN:s Globala delmål som är mest prioriterade och strategiska för Treano. Löpande intressentdialoger och analyser bekräftar att identifierade Globala mål är väsentliga.

Se Treanos hållbarhetsredovisning för mer information om riskhantering, målstyrning och indikatorer kopplade till FN:s Globala mål.

FN:s Globala mål nummer 8 ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT
FNs Globala mål 11 Hållbara städer och samhällen
FNs Globala mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
FNs Globala mål 16 Fredkuga och inkluderande samhällen
FNs Globala mål 17 genomförande och globalt partnerskap

Strategiskt fokus och profil

Vi vill gärna vara med och skapa framtiden med våra kunder, utifrån vår förmåga att förstå och förverkliga kundens förväntningar, mål och krav. Vi verkar inom trygga marknadssegment där vi har spetskompetens. Treano vill bidra positivt till ett mer hållbart samhälle, t ex genom vår klimat- och cirkuläritetstjänst (ex återbruk, klimatberäkning och minskning CO2e). Vi bygger Skåne, med långsiktiga affärsrelationer och med en långsiktig lönsamhet. Vår vision är att bli branschens mest attraktiva arbetsgivare. Vi utför byggservice, genomför entreprenader och bedriver projektutveckling i Skåne. Vår målstyrning är i enlighet med FN:s Globala mål och Agenda 2030. Vårt hållbarhetsarbete består av affären, kvalitet, miljö, arbetsmiljö och socialt ansvar.

Genom ständigt förbättrad effektivitet lägger vi en stabil grund för en långsiktig lönsamhet.

FNs Globala mål 11:1
Rapsfält över Skånska fälten

Ledarskap, deltagande/samråd och styrning

Vår målstyrning av vår verksamhet utgår ifrån vår affärsplan och vår hållbarhetspolicy, bl a via affärsplan, per projekt, per funktion och individuella mål. Vi eftersträvar ett ledarskap på företagsnivå och i våra projekt som är tydlig, målinriktad, kompetent och som främjar deltagande och samråd med berörda – i enlighet med vår GPTW certifiering (sedan 2019-). Sedan 2015 är vi ISO certifierade (kvalitet, miljö, arbetsmiljö).

Vi verkar för långsiktiga affärsrelationer tillsammans med våra kunder, och leverantörer, t ex via LFM30, där vi är aktiva i dess ledning och via olika innovationsprojekt. Parallellt sker intern kompetensutveckling. Sammmantaget, bygger vi nu upp en bred kompetens med olika team i företaget – i vårt ledarskap att gå steget före och möta ambitiösa kunders behov.

FNs Globala mål 17:16
FNs Globala mål 17:17
FNs Globala mål 17:19

Kommunikation och samverkan med våra intressenter

Vi arbetar målmedvetet med att ständigt främja en bättre kommunikation och samverkan utifrån våra olika intressenters behov, krav och önskemål. I denna kommunikation eftersträvar vi tydlighet, spårbarhet och transparens. Treano är medlem i Byggföretagen. Vi samverkar med våra kunder och leverantörer inom ramen för både den nationella färdplanen, och till den lokala färdplanen LFM30 för bygg-, fastighets- och anläggningsbranschen – att bygga klimatpositivt till 2035 inom vår testbädd ”Skåne”. I vår intressentanalys (se nedan diagram) beskrivs väsentliga områden för våra intressenter, ni kan läsa mer i vår hållbarhetsredovisning.

FN:s Globala mål 8.8 SKYDDA ARBETSTAGARES RÄTTIGHETER OCH FRÄMJA TRYGG OCH SÄKER ARBETSMILJÖ FÖR ALLA
FNs Globala mål 12:6
FNs Globala mål 17:16
FNs Globala mål 17:17
FNs Globala mål 17:19
Diagram på vilka punkter som är viktiga för våra intressenter och vilken påverkan de har på Treano
Diagram på vilka punkter som är viktiga för våra intressenter och vilken påverkan de har på Treano

Ansvar i leverantörskedjan

Vi ställer krav på ansvar i leverantörskedjan och följer systematiskt upp dessa, både på företagsnivå och i projekt. Under hösten 2022 har vi sett över hållbarhetskrav för ramavtal i enlighet med LFM30:s delstrategier/delmål, och börjat uppdaterat för våra leverantörer. Under 2023 fortsätter arbetet.

FNs Globala mål 12:6

Affärsetik och antikorruption

Vi arbetar aktivt för att främja en god affärsetik och att motverka korruption i samtliga leverantörsled via tydliga riktlinjer. Alla anställda får information om och skriver på vår ”Code of Conduct”. Vi skriver om ”Code of Conduct” i Gyllene boken (se nedan), som handlar om den interna etiken och våra värderingar. Vi följer IMM:s (Institutet Mot Mutor) näringslivskod. Treano har nolltolerans mot korruption och mutor genom utbildning, tydliga rutiner (ex visselblåsarfunktion) och stickprov minskar vi den låga risken för korruption och mutor.

FNs Globala mål 16:5

Tema sida: Affären

Fredrik Kamf Schlyter, VD Treano Bygg

Treanos VD, Fredrik Kamf Schlyter, i stor intervju