Kvalitet

Nöjda kunder

Vi är nöjda när vi jobbar långsiktigt och möter kundens krav och förväntningar, i syfte att få nöjda och återkommande kunder.

Vi fokuserar på lokal närvaro, bred kompetens, relationer och förebyggande arbete i våra projekt.

Vår strategi är att ständigt bli bättre på vad vi gör i hela företaget med fokus på att skapa värde i projekten. Ledarskapsutveckling är en central del i vårt arbete att nå vår målsättning utifrån NKI (Nöjd Kund Index). Vi är ISO 9001 certifierade sedan 2015.

Hållbarhet Kvalite

Hur FN:s Globala mål berör Treano

För hållbarhetsområde kvalitet så berörs vi av FN:s Globala mål enligt nedan. Vi beskriver även väsentliga aspekter i vår hållbarhetspolicy och vilka av FN:s Globala delmål som är mest prioriterade och strategiska för Treano.

Se Treanos hållbarhetsredovisning för mer information om riskhantering, målstyrning och indikatorer kopplade till FN:s Globala mål.

FNs Globala mål 9 Hållbara industrier, innovationer och infrastruktur

Efterleva lagar och krav

Vi efterlever lagar och andra krav som är tillämpliga för vår verksamhet. Vår lagtjänst ger oss underlag för att kommunicerar ut väsentliga ändringar i organisationen. Lagar och krav följs upp vid skydds- och miljöronder, KMA-ronder, särskilda genomgångar och analys inför ledningens genomgång. Genom lokal närvaro har vi goda möjligheter att möta kundens krav och förväntningar.

Nyckeltalsuppföljning

Vi följer löpande upp kundfeedback, ärenden och ex. olycks- och incidentutredningar (via bland annat Byggsamordnaren och hemsida). Korrigerande åtgärder vidtas. Vår verksamhet beskrivs i olika processer, och vi mäter och följer upp ”när vi är nöjda” indikatorer i våra projekt och agerar på företagsnivå.

Risk- och möjlighetsanalys

Vi arbetar aktivt med målstyrning och ständiga förbättringar i hela företaget, med fokus på risker och möjligheter, avseende vad som skapar värde i projekten och för våra kunder.

FNs Globala mål 16:4
Hållbarhet kvalite risk och möjlighet vägval i rött

Rätt från mig. Förväntad produktprestanda. Bättre flöde i projekten:

Genom vår bredd avseende byggkompetens, kundkunskap, kompetens om fastighetsbestånd, jämställdhet, mångfald och gedigen projektstyrnings erfarenhet kan vi erbjuda våra kunder en trygg resa.

Rätt kompetens

Vi arbetar aktivt med kompetensutveckling och med levande värderingar där varje medarbetare lämnar ifrån sig en produkt med rätt kvalitet och i rätt tid, i syfte att kunden får förväntad produktprestanda. Via medarbetarsamtal för alla (tjänstepersoner och snickare) uppdateras individuella kompetensutvecklingsplaner.

Ständiga förbättringar

Vi blir hela tiden bättre och lever efter våra värderingar – för att kunna fortsätta bygga Skåne och vara ett föredöme i branschen.

Vi arbetar med ständiga förbättringar i våra projekt, här är ett urval av dem
Vi arbetar med ständiga förbättringar i våra projekt, här är ett urval av våra projekt

Tema sida: Kvalitet

Treanos referensprojekt

Treanos referensprojekt