För leverantörer

Hållbarhetspolicy, värderingar och näringslivskod

Alla leverantörer har att följa vår Hållbarhetspolicy och våra värderingar. Vårt hållbarhetsarbete består av affären, kvalitet, miljö, arbetsmiljö och socialt ansvar, och vi vill att våra leverantörer därtill verkar i enlighet med FN:s Globala mål (Agenda 2030).

Upplysning om sanktioner mot Ryssland och Belarus, läs här

Vill du blir leverantör till Treano?

Fyll i en intresseanmälan här (om ny)!

Vi vill främja långsiktiga affärsrelationer. Leverantör kan vara: konsult, materialleverantör, underentreprenör, eller annan Treano leverantör ex. energi/cirkuläritets/transportleverantör.

Affären – sund ekonomi och uppförande enligt IMM:s näringslivskod

Leverantörskrav. Sund ekonomi (minst en 3:a i UC). Våra faktureringsalternativ beskrivs här. Vi och våra leverantörer har att följa IMM:s (Institutet Mot Mutor) näringslivskod.

Kontroller. Löpande görs automatiserade kontroller gentemot UC. Visselblåsar funktion via hemsidan, att meddela oegentligheter.

Kvalitet

Leverantörskrav. Vi och våra leverantörer möter slutkundens ambitioner i enlighet med avtal. Vi arbetar aktivt med risker och möjligheter. Vi ställer krav på alla leverantörer att ha rätt papper på bygget. Läs här hur vi arbetar med vår eftermarknad.

Kontroll. Löpande sker olika typer av kontroller i våra projekt.

Miljö – med särskilt fokus hållbart byggande

Leverantörskrav. Treano är LFM30 ansluten samt engagerade i ledningen för LFM30. Enligt LFM30:s klimatlöfte verkar vi för att kraftigt minska våra egna CO2e utsläpp och möta vår kunders ambitioner att minska CO2e utsläpp när vi bygger (och dess påverkan på förvaltningen). Vi erbjuder våra kunder en klimat- och cirkuläritetstjänst, och vi är beroende av att alla våra leverantörer i byggkedjan bidrar med sitt. Därför har vi antagit nya leverantörskrav riktade till våra UE och materialleverantörer (arbete pågår avseende konsulter).

Hållbarhetskraven som ställs är i linje med LFM30:s olika delstrategier och kriteriedokument, t ex LFM30:s Metod Klimatbudget och LFM30:s Klimattrappa (vid byggtransporter och byggarbetsplats).

Kontroll. Kontroll görs i enskilda projekt och på särskilda avstämningsmöte på företagsnivå. Vi har ett nära samarbete mellan inköp och hållbarhet i detta arbete.

Arbetsmiljö – med särskilt fokus hållbar arbetsplats

Leverantörskrav. På våra byggarbetsplatser gäller våra skydds-och ordningsregler. Vi ställer krav på alla leverantörer att ha rätt papper på bygget.

Kontroll. Löpande i samband med fakturering, vid samordningsmöte och KMA-ronder (intern revision inkl leverantörsrevision) genomförs kontroll.

Socialt ansvar – med särskilt fokus schyssta byggare 

Leverantörskrav. Treano anlitar endast leverantörer:

  • med Byggföretagens kollektivavtal (UE2021 (avtalsvillkor för UE och bemanningsföretag utgivna av Byggföretagen))
  • som följer gällande lagar och regler (inkl ex utstationeringsanmälan),
  • som tillämpar ID06 regler,
  • med rätt behörigheter och kompetens (ex branschens säkerhetsutbildning),
  • som har skrivit under medlemsförbindelsen och Byggföretagens uppförandekod,
  • som jobbar för ett hållbart arbetsliv med god säkerhetskultur och för att minska arbetsrelaterad ohälsa
  • som stärker och utvecklar samarbetet mellan arbetsgivare och arbetstagare samt verkar för ett välfungerande partsgemensamt arbetsmiljöarbete

Kontroll. Treano genomför löpande kontroller (riskklass, styrelse, betalningsanmärkningar, ekonomi, skatteform, moms och arbetsgivaravgifter, skatteskulder samt kollektivavtal/UE 2021), löpande kontakt med byggnads, samt löpande skydds- och miljöronder samt KMA-ronder på våra arbetsplatser för att kontrollera ”schyssta byggare”.

Bilagor till avtal

Här finns dokument som vi bilägger vår leverantörsavtal utifrån aktualitet (för ex samtliga samarbetsavtal gäller nedan), genom länkarna lite längre ner kan ni ladda ner dokumenten.

Skydds och ordningsregler bilaga för leverantörer
Skydds- och ordningsregler
Arbetsplatsintroduktion – ej EU eller EES medborgare
Disciplinära åtgärder
Disciplinära åtgärder
Leverantörskrav utifrån Treanos klimat- och cirkuläritetstjänst
UE 2021
UE 2021
KMA krav på innehåll i UE pärm
KMA krav på innehåll i UE pärm
Arbetsplatsintroduktion -signering

Genom länkarna nedan kan ni ladda ner dokumenten:

Skydds- och ordningsregler för UE

Rutin Disciplinära åtgärder

UE 2021

KMA krav på innehåll i UE pärm

Arbetsplatsintroduktion – signering

Arbetsplatsintroduktion – ej EU eller EES medborgare

Leverantörskrav utifrån Treanos klimat- och cirkuläritetstjänst

Hållbarhetspolicy

Hållbarhetspolicy utökad

Har du frågor/kontakt

Här kan du ställa frågor och komma kontakt med vår Hållbarhetsavdelning Andreas.Holmgren@treano.se och/eller Inköpsavdelning Rasmuss.Leo@treano.se.