Miljö

Hållbart byggande

Vi bygger på ett ansvarsfullt, långsiktigt och hållbart sätt som minskar vårt ekologiska fotavtryck för djur/natur, våra barn och barnbarn.

Vi eftersträvar ett hållbart byggande, utifrån kundens beställning och vår möjlighet att påverka, både på arbetsplatsen och det färdiga byggprojektet.

Vår strategi är möta kunders och projekts ambitioner med ett hållbart byggande, ex i enlighet med våra klimatlöften (ex LFM30). Vi är ISO 14001 certifierade sedan 2015.

Välj ditt klimatavtryck

Vi erbjuder våra kunder en klimat- och cirkuläritetstjänst, i tre ambitionsnivåer: ”tre nyanser av grönt”. Tjänsten erbjuds både för ROT, nyproduktion och eventuellt tillhörande anläggningsarbete. Därtill erbjuder vi projektering med ambition om att optimera klimatutsläpp från byggprocessen och drift.

Beroende på projekt och byggnadstyp kan ”klimatförbättrat” innebära upp till ca 20% mindre klimatpåverkan (för byggprocessen jämfört med traditionellt byggande 2020) utan att det behöver kosta mer. På nivån ”klimatoptimerat” är ambitionen att understiga branschsatta nivåer, ca 40-50% mindre klimatpåverkan, till en rimlig kostnad. Klarar man ”klimatoptimerat”, kan man enligt branschnorm gå vidare till ”klimatbalanserat”, med ambition om att trovärdig klimatbalansera bort resterande utsläpp med marginal eller betydande marginal.

Vi erbjuder våra kunder en klimat- och cirkuläritetstjänst, i tre ambitionsnivåer

I nedan figur ser ni vår förenklade tidslinje med vår vision om vårt pågående och framtida hållbarhetsarbete, vart vi är och vad som är möjligt. Tidslinjen går i linje med Treanos CO2e färdplan. Vårt mål till 2030 är att vi ska kunna erbjuda 100% klimatneutralt byggande. Vill ni fördjupa er kan ni även titta på vår avancerade tidslinje.

Treanos tidslinje med vår vision om vårt pågående och framtida hållbarhetsarbete, vart vi är och vad som är möjligt.
Treanos förenklade tidslinje

Hur FN:s Globala mål berör Treano

För hållbarhetsområde miljö så berörs vi av FN:s Globala mål enligt nedan. Vi beskriver även väsentliga aspekter i vår hållbarhetspolicy och vilka av FN:s Globala delmål som är mest prioriterade och strategiska för Treano.

Se Treanos hållbarhetsredovisning för mer information om riskhantering, målstyrning och indikatorer kopplade till FN:s Globala mål.

FN:s globala mål 7  HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA
FNs Globala mål 11 Hållbara städer och samhällen
FNs Globala mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
FN:s globla mål 13  BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA
FN:s globala mål 15  EKOSYSTEM OCH BIOLOGISK MÅNGFALD

Energi- och miljöklassning byggnad

Vi eftersträvar och kan bygga efterfrågade energi- och miljöcertifierade byggnader som bidrar positivt till samhället. Läs mer om Miljöklassificering och exempel på Treano projekt nedan under Tema sida.

FNs Globala mål 12:6

Se våra referensprojekt för två typer av hållbarhetsprofilerade projekt: Miljöcertifierad (typ miljöbyggnad) och klimat/cirkuläritetprofilerade (egenbedömning). Se beskrivning per referens på vår sida för referensprojekt.

Referensprojekt för Treano Bygg
Aktuella projekt

Energi- och livscykel

Klimatpositivt byggande. I linje med våra LFM30 klimatlöften (och nationella löfte via Fossilfritt Sverige) arbetar vi aktivt med:

  • dels att erbjuda klimat- och cirkuläritetstjänst i våra byggprojekt, och
  • dels att vi minskar löpande kraftigt vår egen verksamhets klimatpåverkan.

Läs mer om verksamhetens klimatpåverkan under LFM30 samt elektrifiering av vår bilflotta nedan under Tema sidan.

FN:s globala mål 7.2 ÖKA ANDELEN FÖRNYBAR ENERGI I VÄRLDEN
FN:s globala delmål 7.3 FÖRDUBBLA ÖKNINGEN AV ENERGIEFFEKTIVITET
Eldrivna bilar på Treano Bygg med föraren Amanda WolksVagen som varit trainee och är idag produktionsledare
Egna Treano CO2 utsläpp. Amanda och hennes elbil
LFM30 trappa
Treanos affärserbjudande: minskade CO2 utsläpp med LFM30s Metod för Klimatbudget.

Resurseffektivitet och cirkuläritet

Vi arbetar aktivt för att främja resurseffektivitet och cirkuläritet från vår egen verksamhet (minskat byggavfall och sortering). Detta gör vi bl a genom bättre planering, inköp, logistikplanering, kvalitet i utförande, mätning och uppföljning, återbruk, återtillverkning och sortering. Men också via erbjudande av cirkuläritetstjänst till kund.

FN:s globala delmål  12.2 HÅLLBAR FÖRVALTNING OCH ANVÄNDNING AV NATURRESURSER
FN:s globala delmål 12.4 ANSVARSFULL HANTERING AV KEMIKALIER OCH AVFALL
FN:s globala delmål 12.5 MINSKA MÄNGDEN AVFALL MARKANT

Farliga ämnen

Vi arbetar aktivt med att fasa ut farliga ämnen i våra kemikalier och byggmaterial, både på byggarbetsplatsen och det som byggs in i det färdiga byggprojektet. Ni kan läsa mer om farliga ämnen, medvetna materialval och vårt medlemskap i Byggvarubedömning nedan under Tema sida.

FN:s globala delmål 12.4 ANSVARSFULL HANTERING AV KEMIKALIER OCH AVFALL

Buller, vibrationer, damm

Vi eftersträvar att omgivningen och naturen störs så lite som möjligt avseende buller, vibration och damm.

Biologisk mångfald

Vi är måna om att främja en biologisk mångfald och att främja ett bärkraftigt ekosystem.

FN:s globla delmål 15.2 FRÄMJA HÅLLBART SKOGSBRUK, STOPPA AVSKOGNINGEN OCH ÅTERSTÄLL UTARMADE SKOGAR

Tema sida: Miljö

Treano Bygg är med i LFM30 Lokal Färdplan Malmö

LFM30 – Lokala Färdplan Malmö

Treanos CO2 färdplan

Treanos CO2 färdplan

Eldrivna servicebilar från Mercedes hos Treano. Här laddas den ena elbilen

Treanos elektrifiering av bilflottan

Treano Bygg är medlemmar i Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningen

Förskolan är byggd i miljöklass silver vilket innebär att stora krav ställs på både byggnadssätt och byggnadsmaterial. Även miljön inuti den färdiga byggnaden påverkas av utmärkelsen och benämningen miljöklass Silver. Detta ställer krav på bland annat både ljud och ljusnivå.

Miljöklassificiering