Arbetsmiljö

Hållbara arbetsplatser

Vi är nöjda när vi arbetar systematiskt och förebyggande med vårt arbetsmiljöarbete.

Vi eftersträvar en hållbar arbetsplats:

  • utan olyckor,
  • där vi arbetar proaktivt från tidigt skede,
  • praktiserar ett bra ledarskap, säkerställer kompetens och inköpsstyrning,
  • efterlever lagar och andra krav,
  • använder rätt metod/utrustning/maskiner/fordon, och
  • där vi utifrån vår laganda arbetar med trivsel och glädje

Vår strategi är att eftersträva hållbara arbetsplatser, med fokus på säkerhet och nolltolerans mot kränkningar. Vi är ISO 45001 certifierade sedan 2015 och GPTW certifierade sedan 2019.

Hållbarhet Arbetsmiljö elbilar elektrifiering Great Place to Work och säker arbetsmiljötavla

Hur FN:s Globala mål berör Treano

För hållbarhetsområde arbetsmiljö så berörs vi av FN:s Globala mål enligt nedan. Vi beskriver även väsentliga aspekter i vår hållbarhetspolicy och vilka av FN:s Globala delmål som är mest prioriterade och strategiska för Treano.

Se Treanos hållbarhetsredovisning för mer information om riskhantering, målstyrning och indikatorer kopplade till FN:s Globala mål.

FN:s globala mål 5
FN:s Globala mål nummer 8 ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT

Ordning och reda

Genom att vi fokuserar på ordning och reda, minskar vi och förebygger vi onödiga incidenter. Under början av 2023 genomförde vi repetition BAM (Bättre Arbetsmiljö) för alla tjänstepersoner och skyddsombud. Vi har därtill tagit fram nya arbetsmiljötavlor och dokument anpassade för våra olika byggarbetsplatser. Vi genomför dessutom nödlägesövningar med jämna mellanrum. Ni kan läsa mer om BAM repetitionen under temasidan nedan.

FN:s Globala mål 8.8 SKYDDA ARBETSTAGARES RÄTTIGHETER OCH FRÄMJA TRYGG OCH SÄKER ARBETSMILJÖ FÖR ALLA
Treano Arbetsmiljötavla
Arbetsmiljötavla – stor
Treano Arbetsmiljötavla
Arbetsmiljötavla – liten
Treano Arbetsmiljötavla
Arbetsmiljötavla – mellan

Damm och vibrationer

Vi verkar för att alla ansvarar för sitt damm på arbetsplatsen, via eget ansvar. Vi förebygger vibrationer från handmaskiner och buller på våra byggarbetsplatser.

Kemikalier och särskilt farliga ämnen

Vi säkerställer att vi identifierar och sanerar bort farliga ämnen vid renovering/ombyggnad, samt att vi fasar ut farliga ämnen i nya byggmaterial som tillförs under produktionen i byggprojektet.

Jordmassor

Vid hantering av jordmassor arbetar vi i enlighet med Schakta säkert.

Säkra lyft

Vi säkerställer säkra lyft på våra arbetsplatser.

Fallrisker

Vi säkerställer rätt styrning av situationer med fallrisker.

Ergonomi

Vi främja en god ergonomi, via t ex kompetens, planering, inköpsstyrning, uppvärmning på byggarbetsplatsen, rätt utrustning/maskiner.

Psykosocial arbetsmiljö

Vi främjar en god psykosocial arbetsmiljö, genom att vi stöttar organisationen, engagerar organisationen, och löpande hanterar olika ärenden i vardagen. Vi eftersträvar hållbara arbetsplatser med fokus på säkerhet. Vi främjar mångfald och jämställdhet på våra arbetsplatser, med en inkluderande arbetskultur, med respekt för individen och där alla former av kränkningar är oacceptabla. Ni kan läsa mer på temasidan nedan om GPTW.

FN:s globala delmål 5.1 UTROTA DISKRIMINERING AV KVINNOR OCH FLICKOR
FN:s globala delmål 5.5 SÄKERSTÄLL FULLT DELTAGANDE FÖR KVINNOR I LEDARSKAP OCH BESLUTSFATTANDE

Tema sida: Arbetsmiljö

Treano är ett GPTW företag

Personalresa till Berlin 2022

Teambuildingresa Berlin hösten 2022

Utbildning i repetition av BAM Bättre Arbetsmiljö

Internutbildning: repetition av BAM

Utbildning i krishantering på ett av våra projekt på Treano Bygg

Utbildning i krishantering