Hållbarhetsredovisning 2021 – Treano Bygg

Treanos hållbarhetsarbete utgår ifrån ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande. Vi vill och behöver ta ansvar för den påverkan våra beslut och aktiviteter har på samhället, människan och miljön.

Under 2021 växlade Treano upp miljöarbetet, samtidigt som det systematiska arbetet med att ständigt förbättra verksamheten fortsatte.

Några händelser som fört hållbarhetsarbetet framåt under året:

  • Tagit fram en klimatstrategi och mål för att arbeta i linje med vårt medlemskap i LFM30, Lokal Färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030.
  • Fortsatt certifiering enligt Great Place to Work samt enligt ISO 9001, 14001 och 45001 efter extern omcertifiering.
  • Blivit medlemmar i Byggvarubedömningen för att kunna leverera loggböcker av hög kvalitet.
  • Gått i land med våra första två preliminära certifieringar enligt Miljöbyggnad i projekt åt våra kunder. 

Treanos hållbarhetsarbete utgår ifrån ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande. Vi vill och behöver ta ansvar för den påverkan våra beslut och aktiviteter har på samhället, människan och miljön.

Treanos hållbarhetsarbete utgår även ifrån vår vision, ”Branschens mest attraktiva arbetsgivare” och våra värderingar som konkretiseras i den gyllene boken. Den gyllene boken är vårt interna kulturdokument som signeras av respektive medarbetare. Signeringen innebär att medarbetaren har tagit del av innehållet och förstått innebörden av att arbeta på Treano. Som komplement har vi policyer och riktlinjer som beskriver de ambitioner och åtaganden som bolaget har inom hållbarhet.

I arbetet med att ta fram hållbarhetsrapporten för 2021 har fokus legat på intressent- och väsentlighetsanalys. Vidare framåt avser Treano utveckla dialogen med de viktigaste intressenterna, samt att utveckla fler resultatindikatorer.

Här kan ni ta del av hela Treanos Hållbarhetsredovisning 2021:

På vår hemsida kan ni läsa mer om Treanos KMA arbete, där hittar ni även vår hållbarhetsredovisning 2021.

Vill ni veta mer, kontakta vår vVD Daniel Pedersen.

vVD Daniel Pedersen Treano Bygg kontaktperson för hållbarhetsredovisning
Daniel Pedersen, vVD Treano Bygg AB
Hållbarhetsredovisning Treano Bygg framsida
Hållbarhetsredovisning 2021