KMA

En vilja att förbättras

Vi valde tidigt att kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifiera vår verksamhet, för att våra kunder skall veta att vi bryr oss om såväl miljö som vårt sätt att arbeta. Företagets själ genomsyras av kvalitetstänkande och en vilja att förbättras. Det gör vi inom flera områden – för kundernas, medarbetarnas, klimatets och branschens bästa.

ISO 9001:2015

Standardserien ISO 9000 behandlar krav och råd för det man i dagligt tal kallar “kvalitetscertifiering”. Kravstandarden ISO 9001 definierar de krav som ledningssystemet för kvalitet skall uppfylla för att vara certifierat.

ISO 14001:2015

Miljöarbete som är kompetent utfört, kommunicerat och dokumenterat i ett miljöledningssystem innebär viktiga fördelar för ett företag. Att det genomförs ISO 14001 revision på Treano Bygg innebär flera fördelar för företaget gentemot andra företag. Detta miljöarbete innebär:

 • Företaget lever upp till konkreta och erkända miljökrav.
 • Förbättrar företagets relationer med kunder och omvärld.
 • Ger goodwill.
 • Ger effektiva kostnadsbesparingar.
 • Bidrar till en bättre vinstnivå och konkurrenskraft.

ISO 14001 är ett sätt att fokusera på att ständigt förbättra ett företag och dess ledningssystem.

ISO 45001:2018

Är en internationell ledningssystemstandard för arbetsmiljö. Den hjälper organisationer med systematiskt arbetsmiljöarbete och ställer bland annat krav kring säkerhet, psykosocial arbetsmiljö, ledningens engagemang och medarbetarnas delaktighet.

Lokal Färdplan Malmö (LFM 30)

Treano ställer sig bakom att Malmö ska ha en klimatneutral bygg- och anläggningssektor senast år 2030. Vi kommer därför att stegvis implementera det övergripande målet och löftena i våra egna verksamheter. Löftena består av detaljerade mål inom sex strategiska fokusområden:

 • Affärsmodeller, incitament och samverkan
 • Cirkulär ekonomi och resurseffektivitet
 • Design, process och klimatkalkyl
 • Klimatneutrala byggmaterial
 • Förvaltning, drift och underhåll
 • Klimatneutral byggarbetsplats och transporter

Med dessa fokusområden och det övergripande målet att all nybyggnation, ombyggnation, underhåll samt infrastruktur ska vara klimatneutral år 2030, ska färdplanen gå från idé till verklighet.

2021-02-17 släppte LFM30 en pressrelease angående lanseringen av sin metod för att klimatberäkna och redovisa anslutnas klimatlöften. Läs mer angående lanseringen och pressreleasen i vår nyhet från 2021-02-17.

Byggvarubedömningen

Treano Bygg AB har valt att bli medlemmar i Byggvarubedömningen. Detta är ännu ett steg i vårt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljö arbete.

Med medlemskapet i byggvarubedömningen möjliggör det för oss att göra medvetna materialval i våra projekt.

Byggvarubedömningen ska aktivt bidra till att Samhällsbyggnadssektorn utvecklar och bygger framtidens hållbara lösningar genom att inspirera branschens aktörer att nå en giftfri miljö och hållbara leverantörsled.  Hannes Morger, VD, Byggvarubedömningen

Krishantering

Treano har under våren -21 genomfört ett antal övningar i och om krishantering och krisberedskap ute på våra byggarbetsplatser.

Det är svårt att förbereda sig på en krissituation och av den anledningen är det desto viktigare att lyfta ämnet till diskussion. Dels för att förbättra våra rutiner, men även för att veta hur vi kan ge krisstöd på bästa sätt när det som inte får ske trots allt händer.

Vi upplever att detta är något vi alla vinner på att vi känner oss lite mer säkra ifall en krissituation skulle uppstå. Här har vi satt ihop ett litet hopklipp från övningen!

Tillsammans utvecklar vi branschen mot vår nollvision – inga olyckor på våra arbetsplatser!