KMA

En vilja att förbättras

Vi valde tidigt att kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifiera vår verksamhet, för att våra kunder skall veta att vi bryr oss om såväl miljö som vårt sätt att arbeta. Företagets själ genomsyras av kvalitetstänkande och en vilja att förbättras. Det gör vi inom flera områden – för kundernas, medarbetarnas, klimatets och branschens bästa.

ISO-Certifiering

ISO 9001:2015

Standardserien ISO 9000 behandlar krav och råd för det man i dagligt tal kallar “kvalitetscertifiering”. Kravstandarden ISO 9001 definierar de krav som ledningssystemet för kvalitet skall uppfylla för att vara certifierat.

ISO 14001:2015

Miljöarbete som är kompetent utfört, kommunicerat och dokumenterat i ett miljöledningssystem innebär viktiga fördelar för ett företag. Att det genomförs ISO 14001 revision på Treano Bygg innebär flera fördelar för företaget gentemot andra företag. Detta miljöarbete innebär:

 • Företaget lever upp till konkreta och erkända miljökrav.
 • Förbättrar företagets relationer med kunder och omvärld.
 • Ger goodwill.
 • Ger effektiva kostnadsbesparingar.
 • Bidrar till en bättre vinstnivå och konkurrenskraft.

ISO 14001 är ett sätt att fokusera på att ständigt förbättra ett företag och dess ledningssystem.

ISO 45001:2018

Är en internationell ledningssystemstandard för arbetsmiljö. Den hjälper organisationer med systematiskt arbetsmiljöarbete och ställer bland annat krav kring säkerhet, psykosocial arbetsmiljö, ledningens engagemang och medarbetarnas delaktighet.

ISO Certifiering Treano Bygg

Lokal Färdplan Malmö (LFM 30)

Treano ställer sig bakom att Malmö ska ha en klimatneutral bygg- och anläggningssektor senast år 2030. Vi kommer därför att stegvis implementera det övergripande målet och löftena i våra egna verksamheter. Löftena består av detaljerade mål inom sex strategiska fokusområden:

 • Affärsmodeller, incitament och samverkan
 • Cirkulär ekonomi och resurseffektivitet
 • Design, process och klimatkalkyl
 • Klimatneutrala byggmaterial
 • Förvaltning, drift och underhåll
 • Klimatneutral byggarbetsplats och transporter

Med dessa fokusområden och det övergripande målet att all nybyggnation, ombyggnation, underhåll samt infrastruktur ska vara klimatneutral år 2030, ska färdplanen gå från idé till verklighet.

2021-02-17 släppte LFM30 en pressrelease angående lanseringen av sin metod för att klimatberäkna och redovisa anslutnas klimatlöften. Läs mer angående lanseringen och pressreleasen i vår nyhet från 2021-02-17.

Elektrifiering av bilflotta

Resan mot en fossilfri fordonsflotta senast 2030 är påbörjad. Vi går mot en elektrifiering av bilflottan genom ändrade riktlinjer för förmånsbilar som styr mot elbilar, samt att byta ut dieseldrivna servicebilar mot elbilar.

Eldrivna servicebilar från Mercedes hos Treano

Tillsammans med Mercedes-Benz Malmö utförde vi ett test med två eldrivna transportbilar.

2021 började vi tillsammans med Mercedes-Benz Malmö se över möjligheterna för en elektrifiering av bilflottan. För att se om det var möjligt att gå över till elbilar bestämde vi oss för att genomföra ett test med två transportbilar. Läs artiklarna om Eldrivna servicebilar på prov:

Här kan du läsa mer om eVito som vi testade: https://mercedes-benz-malmo.se/transport/evito-skapbil/

Byggvarubedömningen

Treano Bygg AB har valt att bli medlemmar i Byggvarubedömningen, vilket är ännu ett steg i vårt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljö arbete.

Med medlemskapet i byggvarubedömningen möjliggör det för oss att göra medvetna materialval i våra projekt och vi kan leverera loggböcker av hög kvalité.

Byggvarubedömningen ska aktivt bidra till att Samhällsbyggnadssektorn utvecklar och bygger framtidens hållbara lösningar genom att inspirera branschens aktörer att nå en giftfri miljö och hållbara leverantörsled.  Hannes Morger, VD, Byggvarubedömningen

Hållbarhetsredovisning

Treanos hållbarhetsarbete utgår ifrån ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande. Vi vill och behöver ta ansvar för den påverkan våra beslut och aktiviteter har på samhället, människan och miljö.

Under 2021 växlade Treano upp miljöarbetet, samtidigt som det systematiska KMA-arbetet med att ständigt förbättra verksamheten fortsatte.

Några händelser som fört hållbarhetsarbetet framåt under 2021:

 • Tagit fram en klimatstrategi och mål för att arbeta i linje med vårt medlemskap i LFM30, Lokal Färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030.
 • Fortsatt certifiering enligt Great Place to Work samt enligt ISO 9001, 14001 och 45001 efter extern omcertifiering.
 • Blivit medlemmar i Byggvarubedömningen för att kunna leverera loggböcker av hög kvalitet.
 • Gått i land med våra första två preliminära certifieringar enligt Miljöbyggnad i projekt åt våra kunder. 

Krishantering

Treano har under våren -21 genomfört ett antal övningar i och om krishantering och krisberedskap ute på våra byggarbetsplatser.

Det är svårt att förbereda sig på en krissituation och av den anledningen är det desto viktigare att lyfta ämnet till diskussion. Dels för att förbättra våra rutiner, men även för att veta hur vi kan ge krisstöd på bästa sätt när det som inte får ske trots allt händer.

Vi upplever att detta är något vi alla vinner på att vi känner oss lite mer säkra ifall en krissituation skulle uppstå. Här har vi satt ihop ett litet hopklipp från övningen!

Tillsammans utvecklar vi branschen mot vår nollvision – inga olyckor på våra arbetsplatser!