CSR

CSR (Corporate Social Responsibility)

För oss handlar CSR och Hållbarhet om att låta affärer gå hand i hand med ett utökat ansvarstagande för både människa, miljö och samhälle. Vi ska ta ansvar för hur vi påverkar vår omgivning, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv.

Det är därför vi har valt att dela upp vårt samhällsansvar i dessa tre kategorier.

SOCIALT ANSVAR

Vi strävar efter en hälsosam balans mellan olika kön, åldrar och bakgrund. Ingen grupp ska känna sig diskriminerad eller utestängd, alla ska trivas och känna sig trygga på våra arbetsplatser. Därför arbetar vi ständigt med säkerhet, jämställdhet, mångfald och trivsel.

Vårt externa sociala ansvar innefattar att se till att olika grupper inte diskrimineras. Det inbegriper också att bidra till att de samhällen där företaget verkar förbättras på olika sätt.

Det kan vara genom att underlätta för våra anställda att volontera, att anställa ur grupper som diskrimineras på arbetsmarknaden eller som har svårt att få jobb.

Två exempel på vårt arbete med socialt ansvar: Lärande Bygg och vår medverkan i skolornas styrelsearbete.

Lärande Bygg är ett arbetsmarknadsprojekt där Treano i samarbete med Trelleborgs kommun vill skapa förutsättningar för kommuninvånare som står långt från arbetsmarknaden att genom utbildning och praktik få möjlighet till fast anställning. Projektet beräknas starta Q3 2020.

I vår medverkan i skolarnas styrelsearbete utformar vi tillsammans med övriga i styrelsen utbildningar utifrån arbetsmarknadens behov.  Därigenom säkerställer vi att de studerande utvecklar rätt kompetens och får bästa möjliga förutsättningar för en anställning.

Treano vill vara med och göra skillnad i samhället och därför har vi valt att engagera oss i utbildning. Vi driver genom hjälporganisationen Barnsamariten Mkebassaskolan skola i Etiopien. Utbildning ger människor en röst, en möjlighet att delta i samhällslivet och att kunna organisera sig och påverka. Därför arbetar vi aktivt för att barnen ska få möjlighet att gå i skolan och utveckla ett liv med god hälsa, inkomst och möjlighet att påverka. Läs mer här: https://www.treano.se/om-oss/sponsring/

MILJÖANSVAR

För oss gäller det att undvika de farliga ämnen i produktionen som har eller kan leda till negativa effekter för hälsa och miljö. Våra restprodukter tas omhand av någon av de stora avfallsentreprenörerna som också är certifierade i ISO 9001 samt ISO 14001.

Vi har en uppdaterad bilflotta som håller högsta miljöklass som är möjligt för verksamheten, minst Euro6.

Oavsett kundkrav kontrollerar vi alla byggprodukter och använder oss endast av godkända eller rekommenderade produkter.

Lokal Färdplan Malmö (LFM 30)
Treano ställer sig bakom att Malmö ska ha en klimatneutral bygg- och anläggningssektor senast år 2030. Vi kommer därför att stegvis implementera det övergripande målet och löftena i våra egna verksamheter. Läs mer här: https://www.treano.se/om-oss/kma/

Löftena består av detaljerade mål inom sex strategiska fokusområden:

  • Affärsmodeller, incitament och samverkan
  • Cirkulär ekonomi och resurseffektivitet
  • Design, process och klimatkalkyl
  • Klimatneutrala byggmaterial
  • Förvaltning, drift och underhåll
  • Klimatneutral byggarbetsplats och transporter

Med dessa fokusområden och det övergripande målet att all nybyggnation, ombyggnation, underhåll samt infrastruktur ska vara klimatneutral år 2030, ska färdplanen gå från idé till verklighet.

EKONOMISKT ANSVAR

Ekonomiskt ansvarstagande handlar främst om företags sätt att göra affärer. Det handlar om att säkerställa att vi bedriver verksamheten på ett sätt som gör att den är lönsam och att vi därmed bidrar långsiktigt till att förbättra samhället.

Vi skriver ramavtal alternativt projektavtal med alla underentreprenörer, och de kontrolleras efter bedömning gentemot UC, Skatteverket och UE 2015.

Vi kontrollerar i riskklass, styrelse, betalningsanmärkningar, ekonomi, skatteform, moms och arbetsgivaravgifter, skatteskulder och kollektivavtal.

Alla anställda får information om och skriver på vår ”Code of Conduct” som handlar om den interna etiken och våra värderingar. Vid misstanke använder vi oss av Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet. Vi har tydliga riktlinjer i samarbete med våra underleverantörer. Det kan röra sig om att de anställda har drägliga arbetsförhållanden eller att arbetsplatsen är säker.